På Solsunda får man, som boende, hjälp att inrätta strukturer som skapar förutsättningar för ett verkligt inflytande över sin aktuella situation och sitt framtida liv.

På Solsunda får man, som boende, hjälp att inrätta strukturer som skapar förutsättningar för ett verkligt inflytande över sin aktuella situation och sitt framtida liv.

Omvårdnad

På Solsunda arbetar vi efter en personcentrerad vårdmodell med ett team som arbetar tillsammans med varje boende.
Den psykiatriska omvårdnaden består av medicinska, socialpsykiatriska, pedagogiska och terapeutiska insatser i en hemlik miljö präglad av humanistiska värderingar. Våra tre sjuksköterskor kan också erbjuda viss somatisk omvårdnad.

I teamet ingår, förutom den boende, en arbetsterapeut, en sjuksköterska och två skötare som också är kontaktpersoner.

Omvårdnaden tillfredsställer grundläggande behov som näring, god sömn, trygghet, social gemenskap och en meningsfull vardag.

Humanism och personcentrerad vård på hög professionell nivå utgör grunderna för vår omvårdnad. Den teoretiska grunden är kognitiv och vi strävar alltid efter att arbeta evidensbaserat.

På Solsunda får man, som boende, hjälp att inrätta strukturer som skapar förutsättningar för ett verkligt inflytande över sin aktuella situation och sitt framtida liv. Man erbjuds till exempel alltid möjligheten att aktivt delta i arbetet med att upprätta sina personliga genomförandeplaner.

Som boende kan man också delta i hus- och nätverksmöten där man kan framföra sina åsikter och delta i beslut. Målet är att man som boende ska ha så stor makt som möjligt över sitt eget liv.

Även om den psykiatriska omvårdnaden utgör kärnan i vår verksamhet, tar vi ansvar för hela människan och erbjuder också viss somatisk omvårdnad. Det kan bland annat handla om besvär som uppkommer i och med det naturliga åldrandet. Vårt goda samarbete med primärvården i Nacka betyder mycket, inte minst när det handlar om rehabilitering i olika former.

Omvårdnad

På Solsunda arbetar vi efter en personcentrerad vårdmodell med ett team som arbetar tillsammans med varje boende.
Den psykiatriska omvårdnaden består av medicinska, socialpsykiatriska, pedagogiska och terapeutiska insatser i en hemlik miljö präglad av humanistiska värderingar. Våra tre sjuksköterskor kan också erbjuda viss somatisk omvårdnad.

I teamet ingår, förutom den boende, en arbetsterapeut, en sjuksköterska och två skötare som också är kontaktpersoner.

Omvårdnaden tillfredsställer grundläggande behov som näring, god sömn, trygghet, social gemenskap och en meningsfull vardag.

Humanism och personcentrerad vård på hög professionell nivå utgör grunderna för vår omvårdnad. Den teoretiska grunden är kognitiv och vi strävar alltid efter att arbeta evidensbaserat.

På Solsunda får man, som boende, hjälp att inrätta strukturer som skapar förutsättningar för ett verkligt inflytande över sin aktuella situation och sitt framtida liv. Man erbjuds till exempel alltid möjligheten att aktivt delta i arbetet med att upprätta sina personliga genomförandeplaner.

Som boende kan man också delta i hus- och nätverksmöten där man kan framföra sina åsikter och delta i beslut. Målet är att man som boende ska ha så stor makt som möjligt över sitt eget liv.

Även om den psykiatriska omvårdnaden utgör kärnan i vår verksamhet, tar vi ansvar för hela människan och erbjuder också viss somatisk omvårdnad. Det kan bland annat handla om besvär som uppkommer i och med det naturliga åldrandet. Vårt goda samarbete med primärvården i Nacka betyder mycket, inte minst när det handlar om rehabilitering i olika former.

På Solsunda bygger vi ett tvärprofessionellt team kring varje boende. Teamet utgör kärnan i vår personcentrerade vårdmodell.

På Solsunda bygger vi ett tvärprofessionellt team kring varje boende. Teamet utgör kärnan i vår personcentrerade vårdmodell.

Teamet på Solsunda, så fungerar det

Teamet utgör kärnan i vår personcentrerade vårdmodell. I teamet ingår, förutom den boende, en sjuksköterska, en arbetsterapeut samt två skötare som fungerar som kontaktpersoner. Teamet samlas regelbundet, sätter upp mål, planerar åtgärder och utvärderar insatser. Teamet lotsar den boende fram till ett självständigare liv.

Teamet samlas regelbundet till teamkonferenser där vi utvärderar insatser, planerar omvårdnadsåtgärder och sätter upp mål för varje enskild boende på Solsunda. Som underlag vid teamkonferenserna använder vi oss bland annat av ESL-Ett Självständigt Liv, som är en evidensbaserad metodik för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vid teamkonferenserna fokuserar vi på varje boende minst två gånger per år. Vid behov betydligt oftare.

Varannan vecka samlas teamet också till en behandlingskonferens som leds av vår psykiatriker. Precis som vid teamkonferenserna fokuserar man minst två gånger per år på varje enskild boende.

Solsunda är, med våra 48 vårdplatser, en liten värld där alla känner alla. Det ger automatiskt möjlighet till informella samtal inom teamet. Man förmedlar kontinuerligt information inom gruppen, resonerar med den boende om vad som fungerar bra, vad som kan bli bättre samt planerar den dagliga verksamheten.

Teamet kan också samlas för nätverksmöten med biståndshandläggare och andra personer i kretsen kring den boende.

Teamet skapar trygghet och blir i praktiken den grupp som lyhört och med hjälp av samlad erfarenhet lotsar den boende fram till ett självständigare liv.

Teamet på Solsunda, så fungerar det

Teamet utgör kärnan i vår personcentrerade vårdmodell. I teamet ingår, förutom den boende, en sjuksköterska, en arbetsterapeut samt två skötare som fungerar som kontaktpersoner. Teamet samlas regelbundet, sätter upp mål, planerar åtgärder och utvärderar insatser. Teamet lotsar den boende fram till ett självständigare liv.

Teamet samlas regelbundet till teamkonferenser där vi utvärderar insatser, planerar omvårdnadsåtgärder och sätter upp mål för varje enskild boende på Solsunda. Som underlag vid teamkonferenserna använder vi oss bland annat av ESL-Ett Självständigt Liv, som är en evidensbaserad metodik för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vid teamkonferenserna fokuserar vi på varje boende minst två gånger per år. Vid behov betydligt oftare.

Varannan vecka samlas teamet också till en behandlingskonferens som leds av vår psykiatriker. Precis som vid teamkonferenserna fokuserar man minst två gånger per år på varje enskild boende.

Solsunda är, med våra 48 vårdplatser, en liten värld där alla känner alla. Det ger automatiskt möjlighet till informella samtal inom teamet. Man förmedlar kontinuerligt information inom gruppen, resonerar med den boende om vad som fungerar bra, vad som kan bli bättre samt planerar den dagliga verksamheten.

Teamet kan också samlas för nätverksmöten med biståndshandläggare och andra personer i kretsen kring den boende.

Teamet skapar trygghet och blir i praktiken den grupp som lyhört och med hjälp av samlad erfarenhet lotsar den boende fram till ett självständigare liv.

”Om man ska trivas som skötare här är förhållningssättet till de boende centralt. Ett respektfullt bemötande är viktigt. Och så måste man ha humor. Det underlättar.”

Skötare, Solsunda

”Om man ska trivas som skötare här är förhållningssättet till de boende centralt. Ett respektfullt bemötande är viktigt. Och så måste man ha humor. Det underlättar.”

Skötare, Solsunda

Skötarens roll i teamet

Varje skötare på Solsunda är kontaktperson för tre eller fyra boende. Som kontaktperson är skötaren också den som arbetar närmast de boende. Man uppmuntrar, sätter upp mål och dokumenterar i genomförandeplaner. Grunden i det dagliga arbetet är den evidensbaserade metodiken ESL-Ett Självständigt Liv.

På Solsunda arbetar 21 skötare, fördelade på tre grupper som arbetar dagtid och ett arbetslag som arbetar på natten.

Samtliga skötare som arbetar dagtid är också kontaktpersoner. Som kontaktperson finns man till för den boende: man ser till att den boende får en bra vistelse på Solsunda och uppmuntrar och stimulerar till utveckling. Varje boende har två kontaktpersoner. En som har huvudansvaret och en som stöttar när det behövs.

Vårdmodellen på Solsunda är utpräglat personcentrerad. Som nyinflyttad upprättar man därför, tillsammans med sina kontaktpersoner, rutiner för vardagen som är i linje med den långsiktiga målsättningen, till exempel att främja självständighet. De dagliga rutinerna är alltså individuella för varje enskild boende. Utöver det sätter kontaktpersonerna, tillsammans med den boende, upp mål som dokumenteras i genomförandeplaner.

Kontaktpersonerna ansvarar också för att det man kommit överens om, vid behov, justeras utifrån den boendes mående och önskemål.

Kontaktpersonerna håller sig hela tiden uppdaterade om den boendes aktuella situation relaterat till socialt nätverk, ekonomi och hälsa och sköter vid behov kontakten med närstående, myndigheter och eventuella andra vårdgivare.

Kontaktpersonerna arbetar tillsammans med den boende enligt den evidensbaserade metodiken ESL-Ett Självständigt Liv.

Som skötare (och kontaktperson) arbetar man tätt tillsammans med övrig personal som arbetsterapeuter, sjuksköterskor och psykiatriker. Varannan vecka får samtliga skötare handledning av en extern psykolog och som kontaktperson deltar man också i de behandlingskonferenser som leds av vår psykiatriker.

Skötarens roll i teamet

Varje skötare på Solsunda är kontaktperson för tre eller fyra boende. Som kontaktperson är skötaren också den som arbetar närmast de boende. Man uppmuntrar, sätter upp mål och dokumenterar i genomförandeplaner. Grunden i det dagliga arbetet är den evidensbaserade metodiken ESL-Ett Självständigt Liv.

På Solsunda arbetar 21 skötare, fördelade på tre grupper som arbetar dagtid och ett arbetslag som arbetar på natten.

Samtliga skötare som arbetar dagtid är också kontaktpersoner. Som kontaktperson finns man till för den boende: man ser till att den boende får en bra vistelse på Solsunda och uppmuntrar och stimulerar till utveckling. Varje boende har två kontaktpersoner. En som har huvudansvaret och en som stöttar när det behövs.

Vårdmodellen på Solsunda är utpräglat personcentrerad. Som nyinflyttad upprättar man därför, tillsammans med sina kontaktpersoner, rutiner för vardagen som är i linje med den långsiktiga målsättningen, till exempel att främja självständighet. De dagliga rutinerna är alltså individuella för varje enskild boende. Utöver det sätter kontaktpersonerna, tillsammans med den boende, upp mål som dokumenteras i genomförandeplaner.

Kontaktpersonerna ansvarar också för att det man kommit överens om, vid behov, justeras utifrån den boendes mående och önskemål.

Kontaktpersonerna håller sig hela tiden uppdaterade om den boendes aktuella situation relaterat till socialt nätverk, ekonomi och hälsa och sköter vid behov kontakten med närstående, myndigheter och eventuella andra vårdgivare.

Kontaktpersonerna arbetar tillsammans med den boende enligt den evidensbaserade metodiken ESL-Ett Självständigt Liv.

Som skötare (och kontaktperson) arbetar man tätt tillsammans med övrig personal som arbetsterapeuter, sjuksköterskor och psykiatriker. Varannan vecka får samtliga skötare handledning av en extern psykolog och som kontaktperson deltar man också i de behandlingskonferenser som leds av vår psykiatriker.

Eftersom vi har tre sjuksköterskor i tjänst på Solsunda kan den boende alltid få hjälp med enklare somatiska åkommor.

Eftersom vi har tre sjuksköterskor i tjänst på Solsunda kan den boende alltid få hjälp med enklare somatiska åkommor.

Sjuksköterskans roll i teamet

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av den boende och är samordnande kring teaminsatserna. Eftersom vi har tre sjuksköterskor i tjänst på Solsunda, kan den boende alltid få hjälp med enklare somatiska åkommor och den speciella omvårdnad som hör ihop med det naturliga åldrandet.

När den boende flyttar in gör sjuksköterskan en hälsoscreening utifrån både somatisk och psykisk hälsa. Screeningen omfattar objektiva parametrar som längd, vikt, midjemått, puls, blodtryck samt värden från blodprover. Dessutom gör sjuksköterskan intervjuer där den boende gör en självskattning av sin psykiska och fysiska hälsa samt formulerar en självbild. I screeningen ingår en bedömning av om det finns ett riskbruk av alkohol eller narkotika. Intervjuerna grundar sig på vedertagna modeller som EQ-5D, AUDIT, DUDIT, MADRS-S samt Beskows suicidstege.

Våra sjuksköterskor hjälper den boende att samordna sin vård med andra vårdgivare, till exempel vårdcentral, psykiatrisk öppenvård eller rehabilitering. Vi rekommenderar alla våra boende att registrera sig hos vår lokala vårdcentral på Nacka Närsjukhus som vi har ett etablerat samarbete med. Våra sjuksköterskor finns på plats dagtid under vardagar. Övriga tider får vi förstärkning från externa jourteam.

Sjuksköterskans roll i teamet

Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden av den boende och är samordnande kring teaminsatserna. Eftersom vi har tre sjuksköterskor i tjänst på Solsunda, kan den boende alltid få hjälp med enklare somatiska åkommor och den speciella omvårdnad som hör ihop med det naturliga åldrandet.

När den boende flyttar in gör sjuksköterskan en hälsoscreening utifrån både somatisk och psykisk hälsa. Screeningen omfattar objektiva parametrar som längd, vikt, midjemått, puls, blodtryck samt värden från blodprover. Dessutom gör sjuksköterskan intervjuer där den boende gör en självskattning av sin psykiska och fysiska hälsa samt formulerar en självbild. I screeningen ingår en bedömning av om det finns ett riskbruk av alkohol eller narkotika. Intervjuerna grundar sig på vedertagna modeller som EQ-5D, AUDIT, DUDIT, MADRS-S samt Beskows suicidstege.

Våra sjuksköterskor hjälper den boende att samordna sin vård med andra vårdgivare, till exempel vårdcentral, psykiatrisk öppenvård eller rehabilitering. Vi rekommenderar alla våra boende att registrera sig hos vår lokala vårdcentral på Nacka Närsjukhus som vi har ett etablerat samarbete med. Våra sjuksköterskor finns på plats dagtid under vardagar. Övriga tider får vi förstärkning från externa jourteam.

”När jag kom till Solsunda var jag ett vrak. Men nu har jag blivit det jag var född till, alltså en människa.”

Boende, Solsunda

”När jag kom till Solsunda var jag ett vrak. Men nu har jag blivit det jag var född till, alltså en människa.”

Boende, Solsunda

Psykiatrikerns roll i teamet

En heldag varannan vecka kommer vår psykiatriker till oss för att delta i behandlingskonferenser. Vid konferenserna går man igenom de boendes vårdplanering och aktuella mående tillsammans med skötare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Samtliga boende på Solsunda erbjuds att träffa vår psykiatriker minst två gånger per år. Under perioder av större behov träffas man oftare.

Psykiatrikerns roll i teamet

En heldag varannan vecka kommer vår psykiatriker till oss för att delta i behandlingskonferenser. Vid konferenserna går man igenom de boendes vårdplanering och aktuella mående tillsammans med skötare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Samtliga boende på Solsunda erbjuds att träffa vår psykiatriker minst två gånger per år. Under perioder av större behov träffas man oftare.

Arbetsterapeutens roll i teamet

Tillsammans med den boende sätter arbetsterapeuten upp mål och gör därefter en rehabiliteringsplan, sätter i gång träning och handleder övrig personal. Våra tre arbetsterapeuter har daglig kontakt med de boende och arbetar ibland mer intensivt med en individ.

I samband med att den boende flyttar in, börjar ansvarig arbetsterapeut med en kartläggning av den boendes förmåga att klara dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten tar hjälp av bedömningsinstrument som ADL-taxonomin, COPM, DOA samt ”Min Mening om olika aktiviteter”.

Arbetsterapeuten bedömer och kartlägger också kognitiva, psykiska, sociala och sensomotoriska funktioner med hjälp av vedertagna evidensbaserade instrument som AMPS, WCPA, MMSE samt ACIS. Tillsammans med den boende sätter arbetsterapeuten sedan upp mål och gör en rehabiliteringsplan.

Med planen som grund sätter arbetsterapeuten i gång träning, skaffar eventuella hjälpmedel, anpassar den boendes miljö, arbetar med strategier för till exempel tidshantering samt handleder övrig personal. Vid gruppträning med de boende använder arbetsterapeuten IPT-K, Integrerad Psykologisk Terapi. Programmet IPT-K, kognitiv och social träning, rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer med prioritet ett. Arbetsterapeuten fungerar också som metodstödjare i ESL-Ett Självständigt Liv.

Arbetsterapeuterna har daglig kontakt med de boende i deras vardag och kan ibland arbeta mer intensivt med en individ. Det kan till exempel vara vid psykiatrisk eller somatisk försämring, när vi satt nya mål med den boende eller när kommunen gett oss ett nytt uppdrag.

Arbetsterapeutens roll i teamet

Tillsammans med den boende sätter arbetsterapeuten upp mål och gör därefter en rehabiliteringsplan, sätter i gång träning och handleder övrig personal. Våra tre arbetsterapeuter har daglig kontakt med de boende och arbetar ibland mer intensivt med en individ.

I samband med att den boende flyttar in, börjar ansvarig arbetsterapeut med en kartläggning av den boendes förmåga att klara dagliga aktiviteter. Arbetsterapeuten tar hjälp av bedömningsinstrument som ADL-taxonomin, COPM, DOA samt ”Min Mening om olika aktiviteter”.

Arbetsterapeuten bedömer och kartlägger också kognitiva, psykiska, sociala och sensomotoriska funktioner med hjälp av vedertagna evidensbaserade instrument som AMPS, WCPA, MMSE samt ACIS. Tillsammans med den boende sätter arbetsterapeuten sedan upp mål och gör en rehabiliteringsplan.

Med planen som grund sätter arbetsterapeuten i gång träning, skaffar eventuella hjälpmedel, anpassar den boendes miljö, arbetar med strategier för till exempel tidshantering samt handleder övrig personal. Vid gruppträning med de boende använder arbetsterapeuten IPT-K, Integrerad Psykologisk Terapi. Programmet IPT-K, kognitiv och social träning, rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer med prioritet ett. Arbetsterapeuten fungerar också som metodstödjare i ESL-Ett Självständigt Liv.

Arbetsterapeuterna har daglig kontakt med de boende i deras vardag och kan ibland arbeta mer intensivt med en individ. Det kan till exempel vara vid psykiatrisk eller somatisk försämring, när vi satt nya mål med den boende eller när kommunen gett oss ett nytt uppdrag.

På Solsunda arbetar tre legitimerade arbetsterapeuter och ett arbetsterapibiträde. Det betyder att vi kan erbjuda noggrant utförda ADL-utredningar.

På Solsunda arbetar tre legitimerade arbetsterapeuter och ett arbetsterapibiträde. Det betyder att vi kan erbjuda noggrant utförda ADL-utredningar.

ADL-utredningar Solsunda

ADL-utredningar, vår specialitet

ADL står för Aktiviteter i Dagliga Livet. En ADL-utredning tar mellan tre och sex månader och redovisas i en utförlig dokumentation. En färdig utredning utgör ett värdefullt underlag när man väljer fortsatt vårdform för den boende. Den hjälper också dig som biståndshandläggare att sätta nya mål för din klient.

På Solsunda arbetar tre legitimerade arbetsterapeuter och ett arbetsterapibiträde. Det betyder att vi kan erbjuda noggrant utförda ADL-utredningar, något som vi är extra stolta över.

ADL-utredningen startar normalt ungefär en vecka efter att den boende flyttat in på Solsunda. Då börjar arbetsterapeuterna metodiskt att kartlägga den boendes förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter. Utöver det bedöms och kartläggs kognitiva, psykiska, sociala och sensomotoriska funktioner med hjälp av vedertagna evidensbaserade instrument. Tillsammans med den boende sätter arbetsterapeuterna upp mål och gör en rehabiliteringsplan.

Med planen som grund startas träning, samtidigt som den boendes miljö anpassas och eventuella hjälpmedel förskrivs. Arbetsterapeuterna handleder också övrig personal i bemötande och förhållningssätt som stödjer den boende.

Arbetsterapeuterna ingår i de team som formas kring varje boende. I varje team finns, utöver en arbetsterapeut, två skötare, en sjuksköterska samt vår psykiatriker. Genom samarbetet i teamet kan en ADL-utredning kompletteras med annan värdefull information från övrig vårdpersonal.

Allt dokumenteras löpande i journalsystemet Rätt Spår där också slutrapporten sammanställs.

ADL-utredningar, vår specialitet

ADL står för Aktiviteter i Dagliga Livet. En ADL-utredning tar mellan tre och sex månader och redovisas i en utförlig dokumentation. En färdig utredning utgör ett värdefullt underlag när man väljer fortsatt vårdform för den boende. Den hjälper också dig som biståndshandläggare att sätta nya mål för din klient.

På Solsunda arbetar tre legitimerade arbetsterapeuter och ett arbetsterapibiträde. Det betyder att vi kan erbjuda noggrant utförda ADL-utredningar, något som vi är extra stolta över.

ADL-utredningen startar normalt ungefär en vecka efter att den boende flyttat in på Solsunda. Då börjar arbetsterapeuterna metodiskt att kartlägga den boendes förmåga att klara av sina dagliga aktiviteter. Utöver det bedöms och kartläggs kognitiva, psykiska, sociala och sensomotoriska funktioner med hjälp av vedertagna evidensbaserade instrument. Tillsammans med den boende sätter arbetsterapeuterna upp mål och gör en rehabiliteringsplan.

Med planen som grund startas träning, samtidigt som den boendes miljö anpassas och eventuella hjälpmedel förskrivs. Arbetsterapeuterna handleder också övrig personal i bemötande och förhållningssätt som stödjer den boende.

Arbetsterapeuterna ingår i de team som formas kring varje boende. I varje team finns, utöver en arbetsterapeut, två skötare, en sjuksköterska samt vår psykiatriker. Genom samarbetet i teamet kan en ADL-utredning kompletteras med annan värdefull information från övrig vårdpersonal.

Allt dokumenteras löpande i journalsystemet Rätt Spår där också slutrapporten sammanställs.

Bedömningsinstrument vid ADL-utredningar

Under en ADL-utredning tar arbetsterapeuterna hjälp av ett stort antal evidensbaserade metoder och instrument. Förutom ADL-taxonomin används instrument som ”Min mening om olika aktiviteter”, COPM, DOA med flera.

Vid utredningarna används framför allt ADL-taxonomin som är ett bedömningsinstrument och en systematik för en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

När den boende gör självskattningar används instrumentet ”Min mening om olika aktiviteter” (OSA = Occupation Self Assessment).
Där beskriver den boende sin uppfattning om sin aktivitetsförmåga i förhållande till omgivningen.

Ofta tar arbetsterapeuterna också hjälp av COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Det är ett instrument för självskattning som är utformat för att kunna upptäcka förändringar i en klients utförande av aktiviteter över tid.

DOA, Dialog Om Arbetsförmåga, är ytterligare ett självskattningsinstrument som används när man specifikt bedömer förmågor och kompetenser relaterade till arbetslivet.

Arbetsterapeuterna kan också använda Aktivitet i Tid Med Struktur – självskattning av tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S). Instrumentet identifierar personens egna upplevelser av sina problem rörande tidshantering och organisationsförmåga.

För att kunna kartlägga kognitiva, psykiska, sociala och sensomotoriska funktioner används följande instrument:

– AMPS, Assessment of Motor and Process Skills, ett aktivitetscentrerat instrument som mäter kvaliteten på en individs förmåga att utföra dagliga hushålls- och personliga aktiviteter. Med hjälp av instrumentet kan man värdera ansträngning, effektivitet och säkerhet under utövandet.

– WCPA, Weekly Calendar Planning Activity, som testar den boendes exekutiva funktioner. I praktiken förmågan att bedöma tidsåtgång och att administrera ett antal aktiviteter under en vecka.

– MMSE, Mini Mental State Examination, ett instrument som ger en indikation om en person har en etablerad eller begynnande demenssjukdom.

– ACIS, Assessment of Communication and Interaction Skills, som bedömer en persons färdigheter för kommunikation och samspel med andra personer.

Bedömningsinstrument vid ADL-utredningar

Under en ADL-utredning tar arbetsterapeuterna hjälp av ett stort antal evidensbaserade metoder och instrument. Förutom ADL-taxonomin används instrument som ”Min mening om olika aktiviteter”, COPM, DOA med flera.

Vid utredningarna används framför allt ADL-taxonomin som är ett bedömningsinstrument och en systematik för en persons förmåga till vardagliga aktiviteter.

När den boende gör självskattningar används instrumentet ”Min mening om olika aktiviteter” (OSA = Occupation Self Assessment).
Där beskriver den boende sin uppfattning om sin aktivitetsförmåga i förhållande till omgivningen.

Ofta tar arbetsterapeuterna också hjälp av COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Det är ett instrument för självskattning som är utformat för att kunna upptäcka förändringar i en klients utförande av aktiviteter över tid.

DOA, Dialog Om Arbetsförmåga, är ytterligare ett självskattningsinstrument som används när man specifikt bedömer förmågor och kompetenser relaterade till arbetslivet.

Arbetsterapeuterna kan också använda Aktivitet i Tid Med Struktur – självskattning av tidshantering och organisationsförmåga (ATMS-S). Instrumentet identifierar personens egna upplevelser av sina problem rörande tidshantering och organisationsförmåga.

För att kunna kartlägga kognitiva, psykiska, sociala och sensomotoriska funktioner används följande instrument:

– AMPS, Assessment of Motor and Process Skills, ett aktivitetscentrerat instrument som mäter kvaliteten på en individs förmåga att utföra dagliga hushålls- och personliga aktiviteter. Med hjälp av instrumentet kan man värdera ansträngning, effektivitet och säkerhet under utövandet.

– WCPA, Weekly Calendar Planning Activity, som testar den boendes exekutiva funktioner. I praktiken förmågan att bedöma tidsåtgång och att administrera ett antal aktiviteter under en vecka.

– MMSE, Mini Mental State Examination, ett instrument som ger en indikation om en person har en etablerad eller begynnande demenssjukdom.

– ACIS, Assessment of Communication and Interaction Skills, som bedömer en persons färdigheter för kommunikation och samspel med andra personer.

Som kontaktperson ser man till att den boende får en bra vistelse på Solsunda. Successivt flyttar man fram målen och peppar den boende att komma framåt. Sedan är dokumentationen viktig. Genom den blir det lättare att identifiera alla avvikelser, både positiva och negativa.

Som kontaktperson ser man till att den boende får en bra vistelse på Solsunda. Successivt flyttar man fram målen och peppar den boende att komma framåt. Sedan är dokumentationen viktig. Genom den blir det lättare att identifiera alla avvikelser, både positiva och negativa.

ESL – Ett Självständigt Liv

ESL-Ett Självständigt Liv, är en evidensbaserad metodik för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med ESL-pedagogiken är att ge den boende ökade möjligheter till ett självständigt liv.
På Solsunda utgör ESL-pedagogiken grunden i vårt dagliga arbete med de boende och är vägledande som metod när vi tar fram individuella genomförandeplaner tillsammans med de boende.

På Solsunda har all personal som arbetar med de boende utbildning i ESL. ESL är en stark rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

ESL – Ett Självständigt Liv

ESL-Ett Självständigt Liv, är en evidensbaserad metodik för personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet med ESL-pedagogiken är att ge den boende ökade möjligheter till ett självständigt liv.
På Solsunda utgör ESL-pedagogiken grunden i vårt dagliga arbete med de boende och är vägledande som metod när vi tar fram individuella genomförandeplaner tillsammans med de boende.

På Solsunda har all personal som arbetar med de boende utbildning i ESL. ESL är en stark rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

På Solsunda finns, sedan starten, en idé om att livet både är vardag och fest.

På Solsunda finns, sedan starten, en idé om att livet både är vardag och fest.

Aktiviteter på Solsunda

Tre gånger i veckan, året om, får vi besök av utbildade terapihundar. Varje vardag är det morgonsamling och den som vill kan vara med på körsång, gymnastik, måleri eller jobba med handarbete. Solsundaloppet är vårt eget motionslopp och två gånger varje år har vi modevisning. Bara för att nämna några av våra aktiviteter.

På Solsunda finns, sedan starten, en idé om att livet både är vardag och fest.

Ett par gånger per år har vi till exempel en modevisning med både boende och personal på catwalken. Hög stämning, bubbel, snacks och snittar! Visningen avslutas alltid med en loppis där alla kan hitta något nytt till sin garderob. Bubbel och snittar bjuds det också på när Vårsalongen öppnar. Det är årets stora konsthändelse på Solsunda, där de boende bidrar med egna konstverk.

Fest blir det så ofta vi kan, inte sällan med uppträdanden av artister från ”Kultur i vården”. Mörka höstdagar samlas de som vill till frågesport i salongen.

I trädgård och omgivningar ges möjlighet till promenader (naturen har en läkande kraft!) och man kan alltid hälsa på hos våra höns. Den som har gröna fingrar är välkommen att odla i trädgården, eller bara ta hand om alla blommor i rabatter och amforor. Med inspiration från ”Årets arbetsterapeut 2020”, gör vi varje månad utflykter i naturen i ett projekt som vi kallar ”Häng med oss ut – Solsunda”.

Solsundabladet kommer ut en gång i månaden och bjuder på lättsam läsning om stort och smått på Solsunda.

I vårt träningskök bakar vi och lagar mat.

Den som vill kan träna datorkunskap eller spela dataspel (det finns trådlöst internet på hela Solsunda) och med vår minibuss gör vi utflykter till museer och andra resmål.

Till midsommar öppnar sommarcaféet i syrenbersån och när hösten närmar sig flyttar caféet in i värmen. På caféet kan man njuta av hembakta bullar och kakor som man kan förbränna med lättare styrketräning i vårt gym.
I september arrangerar vi varje år vårt eget motionslopp ”Solsundaloppet”, där alla som vill tar sig runt en bana i vårt närområde. Målgång med obligatorisk korvgrillning och prisutdelning i trädgården. Alltid vackert väder.

Regelbundna aktiviteter på Solsunda:

Morgonsamling, varje vardag

Promenader måndag-torsdag

Utbildade terapihundar som besöker oss tre gånger varje vecka, året om

Gymnastik med både sittande och stående program

Körsång, ledd av professionell körledare

Bingo (alla vinner något!)

Domino (många skratt och hög spänning runt bordet)

Målargrupp

Handarbetsgrupp

Olika trädgårdsspel utomhus sommartid, till exempel kubb och Mölkky

Aktiviteter på Solsunda

Tre gånger i veckan, året om, får vi besök av utbildade terapihundar. Varje vardag är det morgonsamling och den som vill kan vara med på körsång, gymnastik, måleri eller jobba med handarbete. Solsundaloppet är vårt eget motionslopp och två gånger varje år har vi modevisning. Bara för att nämna några av våra aktiviteter.

På Solsunda finns, sedan starten, en idé om att livet både är vardag och fest.

Ett par gånger per år har vi till exempel en modevisning med både boende och personal på catwalken. Hög stämning, bubbel, snacks och snittar! Visningen avslutas alltid med en loppis där alla kan hitta något nytt till sin garderob. Bubbel och snittar bjuds det också på när Vårsalongen öppnar. Det är årets stora konsthändelse på Solsunda, där de boende bidrar med egna konstverk.

Fest blir det så ofta vi kan, inte sällan med uppträdanden av artister från ”Kultur i vården”. Mörka höstdagar samlas de som vill till frågesport i salongen.

I trädgård och omgivningar ges möjlighet till promenader (naturen har en läkande kraft!) och man kan alltid hälsa på hos våra höns. Den som har gröna fingrar är välkommen att odla i trädgården, eller bara ta hand om alla blommor i rabatter och amforor. Med inspiration från ”Årets arbetsterapeut 2020”, gör vi varje månad utflykter i naturen i ett projekt som vi kallar ”Häng med oss ut – Solsunda”.

Solsundabladet kommer ut en gång i månaden och bjuder på lättsam läsning om stort och smått på Solsunda.

I vårt träningskök bakar vi och lagar mat.

Den som vill kan träna datorkunskap eller spela dataspel (det finns trådlöst internet på hela Solsunda) och med vår minibuss gör vi utflykter till museer och andra resmål.

Till midsommar öppnar sommarcaféet i syrenbersån och när hösten närmar sig flyttar caféet in i värmen. På caféet kan man njuta av hembakta bullar och kakor som man kan förbränna med lättare styrketräning i vårt gym.
I september arrangerar vi varje år vårt eget motionslopp ”Solsundaloppet”, där alla som vill tar sig runt en bana i vårt närområde. Målgång med obligatorisk korvgrillning och prisutdelning i trädgården. Alltid vackert väder.

Regelbundna aktiviteter på Solsunda:

Morgonsamling, varje vardag

Promenader måndag-torsdag

Utbildade terapihundar som besöker oss tre gånger varje vecka, året om

Gymnastik med både sittande och stående program

Körsång, ledd av professionell körledare

Bingo (alla vinner något!)

Domino (många skratt och hög spänning runt bordet)

Målargrupp

Handarbetsgrupp

Olika trädgårdsspel utomhus sommartid, till exempel kubb och Mölkky